Освітні програми “Магістр”

В ОНАХТ реалізуються освітньо-професійні й освітньо-наукові програми відповідно до стандартів вищої освіти. Освітня програма спеціальності визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня та кваліфікації.

Рівень вищої освіти – другий (магістр)
ОПП “Готельно-ресторанна справа” (2021)

Рецензія на ОПП (Авелічев Л.В.)
Рецензія на ОПП (Проскурня К.В.)
Рецензія на ОПП (Ільїн Л.В.)

Стандарт вищої освіти 241 “Готельно-ресторанна справа” (2021/2022)

Навчальний план денної форми навчання 2021 р.
Навчальний план заочної форми навчання 2021 р.

Якість освітньої програми та організації освітнього процесу
Процедури розроблення, оновлення, удосконалення й затвердження освітніх програм в ОНАХТ регулюються Положенням про організацію освітнього процесу та Положеннями про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. За якість освітньої програми несе відповідальність її гарант. При розробці освітньої програми враховуються рекомендації навчально-педагогічного персоналу, стейкхолдерів і випускників, здобувачів вищої освіти і представників студентського самоврядування.

Анкетування зацікавлених сторін:
– Аналіз освітніх програм (для здобувачів освіти, для роботодавців, для випускників)
Правила проведення контрольних заходів, об’єктивність та неупередженість екзаменаторів, конфлікт інтересів
Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності

Результати опитування зацікавлених сторін:
Аналіз та перегляд освітніх програм
Правила проведення контрольних заходів, об’єктивності та неупередженості екзаменаторів при оцінюванні навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, конфлікту інтересів
Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
Ступінь інформованості здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень
Ступінь інформованості здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності


Проект ОПП “Готельно-ресторанна справа” 2023

Проект ОПП “Готельно-ресторанна справа” 2022

Шановні стейкхолдери! Будь ласка, всі побажання та рекомендації надсилайте за адресою RGSiT_ONAHT@i.ua