Навчально-методична література

Науково-технічна бібліотека ОНТУ

Рекомендовані навчально-методичні посібники і матеріали:

 1. Дизайн в готельно-ресторанному бізнесі : навч. посіб. Ч. 1 / Л. О. Іванова, Т. В. Страхова, Є. В. Іваненко ; за ред. Л. О. Іванової ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Астропринт, 2021. — 196 с. : іл. — Бібліогр.: с. 197-201.
 2. Дизайн в готельно-ресторанному бізнесі : навч. посіб. Ч. 2 / Л. О. Іванова, І. І. Шофул, Л. М. Сагач, С. Є. Польова ; за ред. Л. О. Іванової ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Астропринт, 2021. — 102 с. : іл.
 3. Електронні системи в галузі : навч. посіб./ О. В. Кузьмін, Т. О. Роман, Л. М. Акімова, О. В. Чемакіна ; Нац. ун-т харч. технологій, Приват. акціонер. т-во “ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом” ; Нац. авіац. ун-т. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. — 168 с. — Бібліогр.: с. 157-160.
 4. Енергоефективна побутова техніка в готельних комплексах : навч. посіб. / Н. О. Перетяка, Л. В. Коломієць, К. Ф. Боряк та ін. ; за заг. ред. Л. В. Коломійця ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. — Одеса : Бондаренко М.О., 2019. — 250 с.
 5. Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Яцун, О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина та ін. ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Вид. 2-е, стер. — Харків : Світ Книг, 2019. — 486 с.
 6. Технологія продукції ресторанного господарства : навч.-наоч. посіб. / В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня та ін. ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ : Кондор, 2019. — 292 с.
 7. Оздоровче харчування : навч. посіб. / П. О. Карпенко, Н. В. Притульська, М. Ф. Кравченко та ін. ; за заг. ред. П. О. Карпенка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ : КНТЕУ, 2019. — 628 с.
 8. Гігієна та санітарія закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / В. В. Євлаш, М. П. Головко, О. П. Прісс та ін. ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ ; Світ Книг, 2019. — 246 с.
 9. Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчування : навч. посіб. / О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова та ін. ; за ред. Л. О. Касілової ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Суми : Унів. кн., 2019. — 279 с.
 10. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів : навч. посіб. / Л. О. Радченко, П. П. Пивоваров, О. В. Новікова та ін. — Харків : Світ Книг, 2018. — 288 с.
 11. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ : ЦУЛ, 2018. — 304 с.
 12. Ряшко Г. М. Проектування комплексних підприємств харчування при готелі : навч. посіб. / Г. М. Ряшко, Т. П. Новічкова ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Чорномор’я, 2017. — 300 с.
 13. Карпенко Р. В. Облік, калькуляція і звітність у закладах ресторанного господарства : навч. посіб. / Р. В. Карпенко, В. М. Кузнецов, Н. Г. Салогуб. — Харків : Світ Кн., 2017. — 288 с.
 14. Мостова Л. Н. Організація обслуговування в ресторанному господарстві : підручник / Л. Н. Мостова, О. В. Новікова, І. М. Ракленко. — Київ : Світ Книг, 2017. — 657 с.
 15. Павлюченко О. С. Організація виробництва в закладах ресторанного господарства : навч. посіб. / О. С. Павлюченко, А. В. Гавриш, Л. О. Шаран ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ : НУХТ, 2017. — 227 с.
 16. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підручник / М. М. Скопень, М. К. Сукач, О. П. Будя та ін. — Київ : Ліра-К, 2017. — 764 с.
 17. Технологія продукції ресторанного господарства : підручник / А. Д. Салавеліс, С. Л. Колесніченко, Ю. О. Козонова, С. О. Поплавська. — Одеса : Освіта України, 2017. — 312 с.
 18. Конспект лекцій з дисципліни “Організація готельного і ресторанного господарства” : для студентів спец. 242 “Туризм” ступінь вищ. освіти “бакалавр” ден. та заоч. форми навчання / Т. П. Новічкова, В. К. Новічков, І. В. Солоницька та ін. ; Каф.готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — Електрон. текст. дані: 205 с.
 19. Конспект лекцій з дисципліни “Організація ресторанного господарства”: для студентів спец. 242 “Туризм”, ступінь вищої освіти “Бакалавр”, ден. та заоч. форм навчання / Т. П. Новічкова, В. К. Новічков, І. В. Солоницька та ін. ; Каф. готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — Електрон. текст. дані: 205 с.
 20. Конспект лекцій з курсу “Організація ресторанного господарства” : для бакалаврів проф. напряму підгот. 073 “Менеджмент” ден. та заоч. форм навчання / В. О. Кожевнікова, Т. П. Новічкова, В. К. Новічков та ін. ; відп. за вип. А. К. Д`яконова ; Каф. готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 98 с.
 21. Конспект лекцій з курсу “Сервіс у ресторанному та готельному господарстві”: для студентів, які навчаються за спец. 241 “Готельно-ресторанна справа” ступінь вищ. освіти “магістр” ден. та заоч. форми навчання / Т. П. Новічкова, Т. Є. Лебеденко, В. О. Кожевнікова та ін. ; відп. за вип. А. К. Д`яконова ; Каф. готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 144 с.
 22. Іванченкова, Л. В. Конспект лекцій з дисципліни “Бізнес планування в сфері гостинності” : для магістрів за спец. 241 “Готельно-ресторанна справа” / Л. В. Іванченкова, В. Ю. Скляр ; відп. за вип. А. К. Д`яконова ; Каф. готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 29 с.
 23. Тітомир, Л. А. Конспект лекцій з курсу “Інфраструктура готельного і ресторанного господарства”: для студентів, які навчаються за спец. 241 “Готельно-ресторанна справа” ступінь вищ. освіти бакалавр ден. та заоч. форм навчання / Л. А. Тітомир, О. А. Пацела ; відп. за вип. А. К. Д’яконова ; Каф. Ресторанно-готельна справа і туризм (РГСіТ). — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 97 с.
 24. Тітомир, Л. А. Конспект лекцій з курсу “Організація готельного господарства”: для студентів, які навчаються за спец. 241 “Готельно-ресторанна справа”, ступінь вищ. освіти бакалавр ден. та заоч. форм навчання / Л. А. Тітомир, О. М. Коротич ; відп. за вип. А. К. Д`яконова ; Каф. Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ). — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 164 с.
 25. Ткач, В. О. Конспект лекцій з курсу “Іноземна мова професійних комунікацій”: для магістрів проф. напряму підгот. 241 “Готельно-ресторанна справа” ден. та заоч. форм навчання / В. О. Ткач, В. О. Кожевнікова ; відп. за вип. А. К. Д`яконова ; Каф. готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 54 с.

Рекомендовані періодичні видання:

 1. Ресторатор
 2. Food Technologies & Equipment
 3. Food UA
 4. Drinks+
 5. Напої. Технології та інновації
 6. Харчова наука і технологія
 7. Міжнародний туризм
 8. Український туризм
 9. Hotelier & Restaurateur
 10. Всеукраїнський журнал “Sommelier”
 11. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі
 12. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг