Вибіркові дисципліни “Бакалавр”

Для здійснення вибору вибіркових дисциплін студенту необхідно скористатися каталогом вибіркових дисциплін. Для цього необхідно обрати певну кількість дисциплін, загальна сума кредитів яких становить:
1 семестр – 10 кредитів
2 семестр – 13 кредитів
3 семестр – 6 кредитів
4 семестр – 6 кредитів
5 семестр – 6 кредитів
6 семестр – 12,5 кредитів
7 семестр – 13 кредитів

Після здійснення вибору необхідно заповнити відповідну форму у деканаті на протязі перших 2 тижнів навчання.

Каталог вибіркових дисциплін


Вибіркові дисципліни

Харчова хімія
Харчова хімія розглядає широке коло питань пов’язаних з хімічним складом харчової сировини, напівфабрикатів та готових харчових продуктів; перетворенням компонентів харчових систем в процесі технологічної обробки сировини та зберігання продукції; взаємодією окремих нутрієнтів між собою; вилученням певних інгредієнтів з харчової сировини у чистому вигляді та їхнього використання; впливом біологічно активних речовин на харчову цінність продуктів; харчовими добавками; шкідливими речовинами та безпечністю сировини та харчових продуктів. Харчова хімія є базовою для опанування дисциплін фахової підготовки, зокрема з дисциплін технологія продукції ресторанного господарства, кулінарне мистецтво та ін.
силабус
робоча програма

Основи нутриціології та технологій здорового харчування
Навчальна дисципліна «Основи нутриціології та технології здорового харчування» передбачає формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок з організації системи здорового харчування, засвоїти теоретичні та практичні основи щодо здорового харчування, сучасних концепцій про збалансоване харчування, енергетичні затрати організму, харчову та біологічну цінність продуктів харчування та харчових добавок.
силабус
робоча програма

Інформатика та Internet в бізнесі
Мета дисципліни «Інформатика та Internet в бізнесі» це формування логічного мислення, сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, навчання студентів використанню персональних комп’ютерів у навчальному процесі й в практичній роботі по закінченню навчання, ознайомлення студентів з принципами організації даних, сучасними СКБД і областями їх застосування, навчання створюванню об’єктів СКБД, редагуванню їх і використанню для рішення задач сучасного характеру, а також формування актуальних питань, пов’язаних з основами організації та функціонування електронної комерції, сучасних технологічних засобів обробки інформації й інформаційних технологій, розв’язання основних економічних задач для роботи в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки.
силабус
робоча програма

Світова культура та мистецтво
Дисципліна розглядає сучасний стан та складові, форми існування культури і мистецтва, їх символічну природу, тенденції розвитку в Україні та світі. Вивчаються основні етапи культурно-історичного процесу та функції культури, її унікальність, світові тенденції та підходи ЮНЕСКО до збереження культурної спадщини світу, культурних пам’яток та творів мистецтва. Особлива увага надається можливостям впровадженню культурного досвіду та інновацій сучасного розвитку і культурного різномаіття у роботу закладів галузі гостинності України та, зокрема, Одещини.
силабус
робоча програма

Поведінка споживача
Навчальна дисципліна «Поведінка споживача» спрямована на формування фахових компетентностей щодо методів і прийомів здійснення цілеспрямованого впливу на поведінку споживача з метою успішного розвитку стратегій підприємства. Саме тому наука про споживача набуває першорядну важливість. Мета дисципліни – формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань з поведінки споживачів, набуття практичних навичок щодо вироблення, розвитку та збагачення прийомів та методів досліджень поведінки споживачів.
силабус
робоча програма

Університетська освіта
Мета викладання дисципліни «Університетська освіта» полягає в усвідомленні сутності основних принципів, законодавчих актів і нормативних документів в галузі вищої освіти України, в підготовці студентів до навчання в вищих навчальних закладах відповідно до сучасних інтеграційних процесів у світовій та європейській освіті. Сформувати цілісне уявлення про зміст та структуру фахової підготовки; про обраний напрям і спеціальність та основні освітньо-кваліфікаційні вимоги щодо підготовки фахівця бакалаврського рівня.
силабус
робоча програма

Релігієзнавство
Мета дисципліни – розкрити з науково-філософських позицій специфіку релігії як однієї із форм світогляду, яка дає особливу трактовку зв’язку людини зі світом і на цій основі сформувати соціально-культурологічну систему уявлень людини про світ.
силабус
робоча програма

Інженерна та комп’ютерна графіка
Інженерна та комп’ютерна графіка тісно пов’язана з технікою і технологіями, причому цей зв’язок має двосторонній характер. Креслення, є міжнародною мовою техніки. За допомогою креслення інженер передає свої задуми, а робітник втілює їх у виробі. Сучасне устаткування неможливо освоїти без розуміння креслення схем та інших конструкторських документів. Від розвитку інженерної та комп’ютерної графіки залежить технологічний рівень підприємства, його культурний рівень виробництва, устаткування, конструкції машин та механізмів, які воно виробляє. Розвиток інженерної та комп’ютерної графіки, зростаючі зв’язки її з технікою вказують на значну роль курсу інженерної графіки в загальнотехнічній підготовці майбутніх спеціалістів. Інженерна та комп’ютерна графіка є фундаментальною базою для теоретичної підготовки майбутнього інженера, без якої неможлива його успішна діяльність.
силабус
робоча програма

Технічний дизайн
Метою дисципліни є формування творчого підходу при розробці та створенні об′єктів готельно-ресторанного сервісу у сфері інтер′єрів приміщень, навколишнього середовища, нових технічних рішень при конструюванні та проектуванні дизайнерських об᾿єктів. Пізнання основних прийомів інженерно-комп′ютерного дизайну при виконанні конкретних завдань: об′єктів готельно-ресторанного бізнесу, дизайн технологій у соціально-сервісної сфері та основних напрямків розвитку творчості дизайнерів та їх творчих концепцій.
силабус
робоча програма

Інфраструктура готельного, ресторанного господарства та туризму
Навчальна дисципліна забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на формування цілісних уявлень про особливості інфраструктури підприємств готельної та ресторанної сфер, нормативних документів Державних стандартів України для приміщень різного функціонального призначення в залежності від категорії закладів.
силабус
робоча програма

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг
Метою дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок зі збору кон’юнктурної інформації, аналітичного опрацювання даних економічних оглядів, поглиблене вивчення особливостей методології і набуття практичного досвіду організації та проведення моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг; використання сучасних методик для здійснення моніторингу та прогнозування коливання попиту та пропозиції на світовому ринку готельних і ресторанних послуг.
силабус
робоча програма

Корпоративна та соціальна відповідальність
«Корпоративна соціальна відповідальність» є однією з освітніх компонент, що належить до тих, які створюють основну базу знань, необхідну для ефективної підготовки фахівців в сфері публічного управління та місцевого самоврядування, державної служби, регіонального розвитку, а також менеджменту організацій. Ця дисципліна має на меті дати слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем публічного управління таадміністрування, а також передбачає вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду вироблення корпоративної соціальної відповідальності.
силабус
робоча програма

Рекреаційні комплекси світу
Дисципліна розглядає сучасний стан та складові рекреаційної діяльності – рекреаційні ресурси та рекреаційні комплекси, тенденції їх розвитку в Україні та світі. Вивчаються унікальність і умови функціонування та особливості рекреаційної діяльності в нашій країні, світові тенденції та підходи ЮНЕСКО до збереження культурної спадщини світу, особливості розвитку природних, природно-антропогенних та культурних рекреаційних ресурсів і комплексів. Особлива увага надається можливостям впровадженню інновацій у розвиток закладів галузі гостинності при використанні рекреаційних ресурсів та комплексів України.
силабус
робоча програма

Культура готельно-ресторанної справи
Дисципліна розглядає сучасний стан та складові культури готельно-ресторанної справи, а також надає практичні навички використання окремих елементів культури готельно-ресторанного сервісу з метою створення атмосфери гостинності у закладах готельно-ресторанного бізнесу, що має забезпечити високий рівень ефективності та конкурентоспроможності готельно-ресторанних підприємств в умовах ринкової економіки.
силабус
– робоча програма

Стандартизація, сертифікація і метрологія
Мета дисципліни «Стандартизація, сертифікація і метрологія» є набуття студентами сучасних теоретичних знань щодо стандартизації, сертифікації і метрології в готельно-ресторанному господарстві; нормативно-правових питань з стандартизації, сертифікації і метрології в індустрії гостинності; впровадження систем стандартизації і сертифікації продукції і послуг; набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування підходів до стандартизації і сертифікації продукції і послуг в готельно-ресторанному бізнесі; підготовка висококваліфіко-ваного спеціаліста, який буде спроможним забезпечити високий рівень ефективності та конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки.
силабус
робоча програма

Брендинг територій та товарів
Метою дисципліни «Брендинг територій та товарів» є освоєння теоретичних та практичних основ створення брендингу територій та товарів, розвиток ключових компетенцій в області створення та управління брендом, формування системи знань відносно загальної теорії і практики управління брендингом, оволодіння навичками аналізу брендингу, приймання рішення щодо створення та розвитку бренду; формування навичок приймати ефективних стратегічних та тактичні рішень щодо створення та розвитку бренду.
силабус
робоча програма

Інтернет-маркетинг
Інтернет-маркетинг є складовою електронної комерції. Його також називають onlineмаркетингом. Він може включати такі частини, як інтернет-інтеграція, інформаційний менеджмент, PR, служба роботи з покупцями та продажу. Інтернет-маркетинг включає використання всіх можливих видів реклами в Інтернеті з метою залучення максимального числа зацікавлених у ваших товарах або послугах клієнтів
силабус
робоча програма

Event-технології
Дисципліна «Event-технології» призначена для вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок з питань планування, організації та управління заходів та івент-технологій. Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальнотеоретичні положення концепції управління та організації заходів, а саме процеси формування певних технологій, які дозволяють на практиці застосовувати отримані знання.
силабус
робоча програма

Організація виставкової діяльності
Участь у виставках і ярмарках є дієвим засобом комунікаційної політики у міжнародному маркетингу, стимулюючому продаж товарів і послуг як на внутрішньому так і на зарубіжному ринках, ефективним методом у конкурентній боротьбі. На виставках і ярмарках покупці мають можливість ознайомитись з усім асортиментом товарів, з прийомами їх роботи, областю застосування, ефективністю, їх дією на основі зразків або дегустації. Все це забезпечує популярність виставок і ярмарок і обумовлює вивчення дисципліни «Організація виставкової діяльності». Предметом вивчення навчальної дисципліни є виставки, ярмарки, фестивалі, іх організація, підготовка, участь у роботі, ризики та після виставкова діяльність. Дисципліна базується на знаннях, здобутих у процесі вивчення фундаментальних та загальноінженерних дисциплін, особливе значення серед яких належить курсам індустрія гостинності, гостинність в українській культурі, маркетинг готельно-ресторанного господарства, психологія.
силабус
робоча програма

Дегустації у туризмі
Дисципліна «Дегустації в туризмі» сприяє досягненню більш глибокого розуміння ролі дегустації в еногастрономічному туризмі з точки зору її значимості, видів та поточних тенденцій. Куштування харчових продуктів, вина та інших напоїв, традиційних для певного регіону, завжди була невід’ємною частиною туристичного бізнесу, адже місцева їжа, місцеві напої – це частина культури кожної країни.
силабус
робоча програма

Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: громадські будівлі та їх конструктивні елементи; характеристики та загальні вимоги до будівель; побудова розрізів та нанесення розмірів на них; основні будівельні матеріали набуття теоретичних і практичних навичок самостійного вирішення питань, пов’язаних з функціонуванням різноманітних видів інженерного обладнання будівель у готельному і ресторанному господарстві, що сприятиме покращанню якості обслуговування, забезпеченню комфортного внутрішнього середовища. Структура курсу дозволяє студентам ознайомитись з особливостями розміщення громадських будівель у структурі міста та визначити фактори, що на це впливають, ознайомитись з основними конструктивними елементами будівель, вивчити основні об’ємно-планувальні рішення при проєктуванні громадських будівель, основи облаштування інтер’єрів приміщень, підбору матеріалів та обладнання, а також особливості роботи систем інженерного забезпечення таких будівель.
силабус
робоча програма

Урбоекологія
Містобудування і екологія тісно пов’язані між собою і направлені на створення сприятливих умов життєдіяльності людей. Впровадження екологічних основ у процес містобудування дало поштовх до розвитку такої галузі науки, як урбоекологія. Урбоекологія як наука про міські біоценози розглядає міські екосистеми та методи моніторингу міських екосистем. Висвітлюється процес урбанізації природного середовища і його негативні наслідки. Метою навчальної дисципліни «Урбоекологія» є надання майбутнім фахівцям, переважно екологічного профілю, науково-теоретичних знань і практичних навиків зі створення комфортного середовища на урбанізованих територіях з урахуванням природно-кліматичних чинників, закономірностей створення штучного середовища і забезпечення його рівноваги з природним середовищем, засвоєння основних сучасних концепцій та технологічних підходів до реконфігурації індустріальних напрямів діяльності, спрямованих на зменшення забруднення і збереження природних ресурсів на локальному, регіональному та глобальному рівнях.
силабус
робоча програма

Підприємницька діяльність закладів гостинності
Метою дисципліни «Підприємницька діяльність закладів гостинності» є формування у студентів системи певних спеціальних знань щодо особливостей організації та функціонування закладів гостинності, а також формування у студентів практичних навичок, які допомагатимуть майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень при здійсненні підприємницької діяльності у закладах гостинності.
силабус
робоча програма

Барна справа
Метою дисципліни є набуття студентами сучасних теоретичних знань щодо організації роботи барів відповідно до їх типу і класу, вимог до матеріально-технічного забезпечення барів та організації роботи персоналу, особливостей обслуговування споживачів барною продукцією, ролі інформаційних та інноваційних технологій в процесі організації роботи барів, набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування різних підходів до організації роботи барів на сучасному рівні, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які будуть спроможними забезпечити високий рівень ефективності організації роботи барів в умовах ринкової економіки.
силабус
робоча програма

Товарознавство в готельно-ресторанному господарстві
Метою дисципліни є набуття студентами сучасних теоретичних і практичних навичок у галузі товарознавства та пакування товарів народного споживання, необхідних для успішної діяльності фахівців в готельно-ресторанному господарстві в умовах ринкових відносин; вивчення основних методів та принципів товарознавства харчових продуктів, їх споживчих властивостей; знайомство з номенклатурою показників якості та методів визначення якості продукції; методів та засобів ідентифікації та фальсифікації харчових продуктів; класифікації пакувальних матеріалів, основних типів і видів тари та пакування харчових продуктів, стандар-тизації та вимог до якості тари та пакування.
силабус
робоча програма

Управління особистою ефективністю в бізнесі
Сприяти розвитку у здобувачів вищої освіти оволодіння знаннями та практичними навичками в відповідній галузі знань, розробленої в межах психології, соціології, самоменеджменту; формування уявлень студентів щодо розуміння особистості, її структури, механізмів саморозвитку, саморегуляції та самоконтролю з подальшим використанням у підвищенні ефективності її функціонування.
силабус
робоча програма

Гігієна і санітарія
Під час вивчення дисципліни «Гігієна та санітарія» студенти опановують теоретичні основи організації санітарно-гігієнічного забезпечення закладів готельного і ресторанного господарства, засвоюють гігієні вимоги процесів технологічної чи кулінарної обробки продуктів у закладах харчування при готелях. Вивчають умови транспортування, зберігання і реалізації продукції та здобувають практичні навики щодо контролю сировини , напівфабрикатів та готових кулінарних виробів. Вивчають специфіку готелів, різноманітність їх функцій та санітарно-гігієнічні вимоги до організації проживання відвідувачів у номерах, надання побутових послуг, організації дозвілля.
силабус
робоча програма

Фізіологія харчування
Під час вивчення дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» студенти опановують теоретичні основи організації харчування різних категорій працездатного населення, знайомляться з будовою систем організму, пов’язаних з функцією харчування, засвоюють вплив процесів технологічної чи кулінарної обробки продуктів на їх якість. Опановують теоретичні аспекти харчування: енергетичну, харчову, біологічну цінність продуктів та раціонів. Вивчають теорії харчування, компонентний склад їжі, основні та незамінні фактори харчування, різновиди харчування.
силабус
робоча програма

Діловий етикет та правила ведення переговорів
Метою викладання навчальної дисципліни є розпізнання та формування особистих якостей, професійних та теоретичних знань і практичних навичок, визначення ролі етикету у формуванні особистості, місце ділового етикету у сучасному суспільстві, оволодіння основними правила ведення переговорів та ін.
силабус
робоча програма

Організація роботи сомельє
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів сучасного комплексу знань з наукових основ зберігання і споживання алкогольних напоїв шляхом поглибленого вивчення основних підходів, принципів і методів роботи сомельє. Вироблення у студентів практичних навичок і вмінь у вирішенні виробничих ситуацій, пов’язаних з реалізацією і зберіганням вина та алкогольних напоїв.
силабус
робоча програма

Еногастрономічний туризм
Метою навчальної дисципліни є формування у студента уявлен-ня про вино як надбання людської цивілізації, важливий елемент національних культур та традицій гостинності різних народів світу, унікальний продукт з цілющими властивостями. Ознайомити з історією та сучасним станом винного туризму в Україні та світі, проаналізувати умови формування центрів винного туризму. Вироблення у студентів практичних навичок і вмінь проектування та організації винних турів, навички проведення екскурсій, дегустацій, презентацій, інших атракцій них заходів у винному туризмі. Сформувати поняття про винний туризм, його роль і місце у сфері гостинності різних та подорожей, значення для соціально – економічного розвитку регіонів, основні види винного туризму та принципи організації спеціалізованих турів.
силабус
робоча програма

Діагностика внутрішнього стану підприємства
Досягнення суб’єктом підприємництва найкращих результатів при найменших витратах, фінансової стабільності та високої конкурентоспроможності можливі за умови комплексної діагностики усіх складових його економічного потенціалу. Лише ті суб’єкти, які ефективно використовують результати діагностики внутрішнього стану підприємства є успішними. Це потребує фундаментальних та глибоких економічних знань, а отже, й відповідної підготовки фахівців.
силабус
робоча програма

Етнічні кухні
Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів вищої освіти в області технологій етнічних страв та харчування іноземних туристів з різних країн світу; формуванні вмінь та навичок: формування меню для етнічних закладів ресторанного господарства та для харчування іноземних туристів, впровадження прогресивних способів кулінарно-технологічної обробки для виробництва кулінарної продукції етнічного спрямування, оцінювання та контроль якості продукції ресторанного господарства, використання та дотримання технологічної документації ресторанної галузі стосовно розробленого меню для етнічних закладів ресторанного господарства та для харчування іноземних туристів.
силабус
робоча програма

Проєктний аналіз
Проведення аналізу та обґрунтування проєктних рішень є невід’ємною складовою ефективної системи управління сучасним підприємством і потребує фахівців з новим економічним мисленням. Проєктний аналіз вивчають, по-перше, як систему знань про теорію і практику реального інвестування; по-друге, як комплекс заходів, спрямованих на визначення доцільності здійснення проєкту та забезпечення максимально ефективних результатів від його реалізації.
силабус
робоча програма

Комплексний тренінг
Матеріал, викладеним у «Комплексному тренінгу» допоможе здобувачам вищої освіти розуміти сутність організації, взаємозв’язок її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; особливості менеджменту на різних етапах життєвого циклу організації; ефективність управління організацією; управління ризико-захищеністю підприємства, ознаки та причини виникнення кризових ситуацій та ризику; стратегії розвитку організації та критеріїв їх вибору; напрями організаційного розвитку підприємства; управління результативністю менеджменту організації. «Комплексному тренінгу» покликаний сприяти самостійній роботі студентів, поєднати теоретичні знання та практичні навички розуміння проблем управління діяльністю підприємств галузі.
силабус
робоча програма

Культурна і гастрономічна спадщина України та регіону
Метою викладання навчальної дисципліни «Культурна та гастрономічна спадщина України» є допомога бакалаврам готельно-ресторанних спеціальностей досконало простудіювати історію й розвиток української традиційної кухні, засвоїти культуру харчування українців, а також ознайомитися зі старовинними способами заготівлі, зберігання та технологіями приготування харчових продуктів як елементами матеріальної культури
силабус
робоча програма

Екологічний маркетинг
Екологічний маркетинг є сукупністю методів та інструментів, що дозволяють підприємствам впливати на цільову аудиторію таким чином, щоб створити цінність екологічного способу життя та досягти тим самим своїх цілей. Екологічний маркетинг є новою господарською практикою, що дозволяє суб’єктам господарювання не тільки отримувати прибутки, але й зменшити до мінімального рівня шкідливий вплив виробничих процесів на довкілля та своєї продукції на здоров’я споживачів. Майбутньому фахівцеві варто вивчити саме цю навчальну дисципліну, оскільки без теоретичних знань і практичних навичок з екологічного маркетингу неможливо екологізувати підприємству свою діяльність або продукцію, а також стати екологічно відповідальним, завдяки впровадженню інструментів та методів екологічного маркетингу.
силабус
робоча програма

Ризикологія
Мета дисципліни: навчити майбутніх фахівців теорії економічних ризиків, методів їх вимірювання, прийомів зниження ступеня економічного ризику з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку підприємства, методів прогнозування кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії підприємства в умовах невизначеності, випадковості та конфліктності.
силабус
робоча програма

Рекламна діяльність
Мета дисципліни «Рекламна діяльність» – показ місця та ролі реклами в системі маркетингу, виховання ставлення до організації реклами як до серйозного складного мистецтва, а також наукового обґрунтування проведення рекламних кампаній і підвищення їхньої ефективності.
силабус
робоча програма

Автоматизоване проектування готелів та ресторанів
Метою викладення дисципліни «Автоматизоване проектування готелів та ресторанів» є підготовка здобувачів вищої освіти до професійної діяльності в області проектування в умовах високих інформаційних технологій. Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів вмінь та навичок щодо основ автоматизованого проектування будівель та споруд та ознайомлення з основами побудови та функціонування систем автоматизованого проектування.
силабус
робоча програма

Проєкти розвитку компаній
Метою викладання навчальної дисципліни «Проєкти розвитку компаній» є опанування теоретичного, методичного і практичного інструментарію з обґрунтування та прийняття управлінських рішень у сфері забезпечення успішного довгострокового розвитку підприємства за умов мінливого середовища господарювання.
силабус
робоча програма

Антикризове управління
Метою вивчення дисципліни «Антикризове управління» є визначення сутності, місця, ролі, основних видів кризових явищ та стадій розвитку кризи підприємства, розкриття методичних підходів до розробки «правил ефективної поведінки» за умов кризового стану, а також аналіз окремих шляхів запобігання та подолання кризи в зарубіжних і вітчизняних організаціях, що успішно функціонують у різних умовах.
силабус
робоча програма

Фінанси підприємств в умовах електронної комерції
В умовах формування інформаційного суспільства прискорюється розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, які дозволяють вирішувати складні економічні завдання як для окремих комерційних структур, так і в загальнодержавному масштабі. Одним із засобів здійснення і підтримки процесів інформатизації в економічному середовищі є електронна комерція, яка дає змогу максимально ефективно здійснювати комерційні операції, оперативно реагувати на зміни ринку товарів та послуг, розширювати сфери впливу господарюючих суб’єктів та посилювати їх конкурентні переваги. Тому формування системи знань та навичок з фінансів підприємств в умовах електронної комерції на сьогоднішній день є важливим завданням підготовки майбутніх висококваліфіковах спеціалістів. Усе це і обумовлює актуальність вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємств в умовах електронної комерції».
силабус
робоча програма

Діджитал-облік в готельно-ресторанному бізнесі
Діджиталізація – це найбільша трансформація нашого часу. Це явище покликане спростити наше життя, а ведення бізнесу зробити більш ефективним. Воно дозволяє переводити величезний обсяг інформації в структуровану систему даних, полегшувати роботу всіх підприємств. Діджиталізація докорінно змінює підхід до організації збору, обробки, зберігання та використання інформаційних даних, знижуючи витрати на виробництво і підвищуючи продуктивність роботи, а значить і рентабельність. Інформаційні технології мають значний вплив на розвиток фінансово-економічного сектору економіки, зумовлюють системні зміни в організації й управлінні діяльністю суб’єктів господарювання. Застосування новітніх технологій як інструменту реалізації функціональних завдань бухгалтерського обліку визначає загальні тенденції їхнього розвитку, веде до трансформації професійної діяльності у сфері готельно-ресторанного бізнесу.
силабус
робоча програма

Управління конкурентоспроможністю закладів гостинності
Метою дисципліни є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання. Основні завдання вивчення дисципліни зводяться до вивчення: конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей і національної економіки, стратегій конкурентної поведінки; набуття вмінь визначати й оцінювати показники і фактори конкурентоспроможності, розробляти програми її підвищення, аналізувати форми і методи конкуренції в ринковій економіці; вибирати оптимальні вітчизняні стратегії на ринках.
силабус
робоча програма

Кулінарне мистецтво
Основним завданням вивчення дисципліни «Кулінарне мистецтво» є формування у студентів загальних і фахових компетентностей для вміння оцінювати якість та естетичні властивості кулінарної продукції, набуття навичок дизайну та презентації кулінарної продукції. Дана дисципліна дасть змогу вивчити сучасний рівень ресторанного бізнесу, сучасні технології та принципи приготування кулінарної продукції, вимоги щодо харчової цінності та дизайну кулінарної продукції, критерії та методику оцінювання кулінарних змагань.
силабус
робоча програма

Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності
Метою є набуття студентами знань про Європейський Союз як найбільш успішне і прогресивне міжнародне інтеграційне об’єднання держав та процеси, що в ньому відбуваються, а також про проблеми перспективи глобалізаційного розвитку світового співтовариства; сприяти формуванню у студентів професійних компетентностей щодо їхнього вміння самостійно аналізувати суть європейських інтеграційних процесів в межах світових глобалізаційних світогосподарських зв’язків та приймати виважені рішення, які сприятимуть подальшій інтеграції України в Європейський Союз і в світове співтовариство.
силабус
робоча програма

Товарна та цінова політика
В процесі вивчення дисципліни «Товарна та цінова політика» відбувається формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні рішення щодо визначення класифікаційних ознак товарів і послуг споживчого і виробничо-технічного призначення, методів вивчення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку; методів планування та розроблення продукту, упаковки, товарної марки, оцінки та визначення цінової політики.
силабус
робоча програма

Основи наукових досліджень
Метою викладання дисципліни є формування у студентів, на основі засвоєння теоретичних знань про сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті та їхній взаємозв’язок із практикою, навичок організації й проведення наукових досліджень.
силабус
робоча програма

Інновації в готельно-ресторанному бізнесі
При вивченні дисципліни «Інновації в готельно – ресторанному бізнесі» розглядається стан, проблеми та перспективи розвитку ресторанного та готельного бізнесу в регіональному, державному та світовому аспектах. Для сталого розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності заклади готельно-ресторанного бізнесу повинні впроваджувати інновації в діяльність. Дисципліна вивчає можливі види інновацій та процес їх впровадження.
силабус
робоча програма

Маркетинг соціальних мереж
Маркетинг у соціальних мережах або SMM – комплекс заходів щодо використання соціальних медіа як каналів для просування компаній та вирішення інших бізнес-завдань. Соціальні медіа в сучасних інформаційних умовах є найбільш органічним засобом комунікації, що динамічно розвивається та відіграє в нашому житті все більш значну роль. Вони створюють нові соціальні практики, розширюють можливості для реклами та зв’язків з громадськістю з метою охвату цільової аудиторії й досягнення рекламних та PRцілей, надають нові можливості для позиціонування, просування та популяризації людей та ідей, відкривають простір для використання креативних технологій. Використання потенціалу соціальних медіа – невід’ємна складова соціального медіа маркетингу.
силабус
робоча програма

Курортна справа
Дисципліна розглядає сучасний стан та тенденції розвитку курортів в Україні та світі. Вивчаються особливості функціонування сфери гостинності оздоровчого спрямування, використання природно-кліматичних ресурсів у створенні санаторного продукту, у застосуванні таких ресурсів у інших курортних закладах для відновлення самопочуття людини та мотивації до здорового способу життя, що зможе забезпечити високий рівень ефективності та конкурентоспроможності закладів галузі гостинності на курортах в умовах ринкової економіки. Особлива увага надається інноваціям у сфері розвитку закладів гостинності на курортах.
силабус
робоча програма

Організація санаторно-курортного харчування
Мета дисципліни є набуття студентами сучасних теоретичних знань щодо організації санаторно-курортного харчування відповідно до стану здоров’я пацієнтів і вимог дієтологів, методики його організації, ролі інформаційних та інноваційних технологій у процесі організації санаторно-курортного харчування, набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування різних підходів до організації лікувального і лікувально-профілактичного харчування в санаторно-курортних закладах на сучасному рівні, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які будуть спроможними забезпечити високий рівень ефективності організації лікувального та лікувально-профілактичного харчування в санаторно-курортних закладах в умовах ринкової економіки.
силабус
робоча програма

Організація Start-Up-ів
Основним завданням вивчення дисципліни є формування здобувачів цілісного розуміння стосовно організації та управління процесом реалізації стартап-проекту; оволодівання необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками поетапної реалізації стадій стартап-проектів від генерування ідеї, сегментування ринку, визначення ядра бізнесу, розроблення бізнес-моделі до виведення продукту на ринок; уміння оцінювати стартап-проекти та створювати його бізнес-план.
силабус
робоча програма

Комплексна практика
Метою комплексної практики є формування у студента професійних вмінь, навичок прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних, виробничих умовах шляхом виконання обов’язків, властивих їх майбутньої професійної та організаційно-управлінської діяльності. Поставлені цілі реалізують шляхом самостійного вивчення виробництва і виконання кожним студентом, в умовах підприємства, передбачених програмою окремих виробничих й організаційно-управлінських завдань.
методичні вказівки