Обов’язкові дисципліни “Бакалавр”

Освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа” (СВО “Бакалавр”)

Вибіркові дисципліни

Обов’язкові дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури
Навчальна дисципліна є складовою гуманітарної підготовки бакалаврів. Їй належить важлива роль в системі сучасної освіти. Дисципліна покликана допомогти майбутньому спеціалісту з вищою освітою знати основні історичні події, факти, явища, закономірності історичного процесу, підвищити рівень історичної свідомості і політичної культури. Вивчення курсу безпосередньо впливає на формування наукового світогляду і загальної культури, дає можливість студентам глибше усвідомити своє місце у навколишньому світі, виразніше відчути значення своєї майбутньої праці і можливі шляхи її вдосконалення.
силабус
робоча програма

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Англійська мова є офіційною або однією з основних мов спілкування в більш ніж 50 країнах. Знання цієї мови відкриває доступ до всіх електронних і друкованих інформаційних ресурсів, так як практично всі книги і наукові статті, що мають світове значення, пишуться англійською мовою, або перекладаються на неї. Володіння англійською мовою дозволяє перейти на більш високу соціальну ступень, підвищити конкурентоспроможність в обраній сфері діяльності.
силабус
робоча програма

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Основними завданнями вивчення дисципліни є активізувати наявні у студентів знання норм літературної мови і навчити їх практичному застосуванню цих мовних норм у професійній сфері; вивчання нової фахової та ділової комунікації, що вплине на розвиток професійно орієнтованих компетенцій особистості, здатної зреалізувати свій творчий потенціал в державних інтересах.
силабус
робоча програма

Вища та прикладна математика процесів готельно-ресторанного бізнесу
Навчальна дисципліна є обов’язковою компонентою освітньої програми з циклу загальної підготовки та має тісні міждисциплінарні зв’язки як з іншими фундаментальними дисциплінами, так і з дисциплінами професійної підготовки. Вона забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на отримання базових знань з вищої математики, на розвиток аналітичного мислення студента, що необхідні для подальшого навчання, самостійної роботи та для професійного розвитку.
силабус
робоча програма

Фізичне виховання з основами здорового способу життя
В процесі вивчення дисципліни досягається формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів осмисленого та відповідального відношення до свого здоров’я через засвоєння сучасних наукових знань про здоров’я та здоровий спосіб життя, традиційних та інноваційних технологій, моделей оздоровлення особистості; формування основ особистісної фізичної культури, як умов ефективної навчально-професійної діяльності і узагальненого показника професійної культури майбутнього спеціаліста.
силабус
робоча програма

Основи бізнес-комунікацій
В процесі вивчення дисципліни «Основи бізнес-комунікацій» відбувається формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів застосування бізнес-комунікацій у закладах гостинності, використання різних каналів комунікації: електронної пошти, засобів мобільного та інтернет-зв’язку, соціальні мережи.
силабус
робоча програма

Філософія
У сучасних умовах світоглядні уявлення і переконання молоді формуються в контексті переоцінки нашого історичного минулого, розмаїтті думок, поглядів на різні питання суспільного життя. Правильно зорієнтуватися, збагнути смисл свого існування, студентам потрібен духовний стержень, яким є філософсько-світоглядна культура. Впровадження в навчальний процес інтенсивних методів, орієнтованих на розвиток критичного самостійного мислення студентів, дозволяє розкрити сутність явищ в усій повноті, розмаїтті та протиріччях, застосувати набуті знання, уміння і навички на практиці. Це має велике значення для підготовки спеціалістів-професіоналів, бо виховання високих моральних, громадянських якостей, милосердя поряд з професійною підготовкою – одна із головних задач вищої школи.
силабус
робоча програма

Мікробіологія
Навчальна дисципліна «Мікробіологія» є фундаментальною базою для засвоєння основних теоретичних положень і практичних навичок щодо мікробіологічного контролю умов виробництва, сировини, добавок і інгредієнтів, напівфабрикатів і готової продукції, придбання студентами сучасних знань в області санітарної продовольчої безпеки, способів контролю, на базі яких будується розуміння уявлень про якість та безпечність продукції, формуються сучасні напрямки розвитку технологій.
силабус
робоча програма

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці – це комплексна гуманітарно-технічна дисципліна, яка вивчає наукові основи взаємодії людини з соціосферою, біосферою і техносферою з метою розширення творчих можливостей майбутніх фахівців під час вибору стратегії і тактики забезпечення безпеки життя і діяльності, а також виховання усвідомлення того, що людина, її здоров’я та життя – найбільша цінність у суспільстві. Належна підготовка всіх фахівців з питань БЖД та охорони праці надає вміння виявляти небезпеки, вибирати принципи, методи і засоби захисту від небезпек та розробляти заходи щодо ліквідації можливих наслідків впливу небезпек на людину.
силабус
робоча програма

Основи збалансованого природокористування та екологізації готельно-ресторанного бізнесу
Засвоєння майбутніми фахівцями ресторанно-готельного бізнесу необхідного мінімуму знань з теоретичних і методологічних основ енергозбереження, екологічного менеджменту підприємства, формування у студентів сталої системи поглядів і знань з мінімізації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, навичок застосування системного підходу до забезпечення високого рівня енергетичної, екологічної безпеки підприємства, підвищення рівня свідомості та екологічної культури.
силабус
робоча програма

 

Обов’язкові дисципліни професійної підготовки

Індустрія гостинності
Індустрія гостинності, як особлива сфера послуг, розвивається бурхливо і має великий потенціал. Вона показує сучасний рівень економічного розвитку, є відображенням стану економіки та суспільства в усьому світі. Навчальна дисципліна «Індустрія гостинності» дозволяє студентам набути теоретичні та практичні знання у сфері індустрії послуг готельно-ресторанного бізнесу. Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів інноваційного мислення, розуміння сутності послуг гостинності, як складових сфери обслуговування гостей, набуття вмінь з використання сучасних методів та технологій виробництва різноманітних продуктів кожним із закладів сфери гостинності.
силабус
робоча програма

Організація готельного господарства
Навчальна дисципліна забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на формування цілісних уявлень про зміст та структуру фахової підготовки, про обраний напрям і спеціальність на основі освітньо-кваліфікаційних вимог, що необхідні студенту для подальшого навчання та професійного розвитку. Вона надає знання про особливості організації готельного господарства, розкриває специфіку основних і допоміжних обслуговуючих технологічних процесів, функціональні цикли й операції, які покладені в основу готельної індустрії.
– силабус (ОПП 2021, ОПП 2023, курсова робота)
методичні вказівки до виконання курсової роботи

Технологія продукції ресторанного господарства
Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів вищої освіти в області технології продукції ресторанного господарства; формуванні вмінь та навичок: розробка меню, технологічних та калькуляційних карт; впровадження прогресивних способів кулінарно-технологічної обробки сировини; оцінювання та контроль якості продукції ресторанного господарства; використання та дотримання технологічної документації ресторанної галузі; дизайн та презентація страв.
силабус
робоча програма

Технології десертів, кондитерських, кулінарних та хлібобулочних виробів
В умовах сучасної економічної ситуації і конкуренції серед різних закладів ресторанного господарства одним з головних завдань, що стоїть перед підприємством, є утримання постійних клієнтів і залучення нових. Для досягнення цієї мети лише сучасного інтер’єру та хорошого обслуговування мало. Необхідно в меню включати якісні та смачні страви, десерти, кулінарні та хлібобулочні вироби. Під час вивчення дисципліни студенти набувають необхідної сукупності знань щодо: технології виробництва десертів, кондитерських, кулінарних і хлібобулочних виробів заданої якості з дотриманням умов технологічного процесу та урахуванням норм закладки, сумісності та взаємозамінності сировини, вимог нормативної документації; здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг ресторанного господарства; розробляти пропозиції та заходи з удосконалення рецептур і технологій десертів, кондитерських, кулінарних і хлібобулочних виробів з урахуванням змін попиту різних груп споживачів.
силабус

Організація ресторанного господарства
Метою викладання дисципліни є формування у студентів навичок виконувати планувальні, організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів ресторанного господарства; набуття навичок у визначенні завдань діяльності закладів ресторанного господарства з організації виробництва продукції та обслуговування, раціональної організації праці; набуття навичок з розробки технологічного процесу сервісного обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства, забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах ресторанного господарства.
силабус
силабус до курсового проекту
методичні вказівки до виконання курсового проекту

Економіка підприємства
Ця дисципліна, як наукова, носить інтегративний характер і перебуває на стику деяких самостійних дисциплін, включаючи економічні, правові, й специфічні галузі знань, оскільки базується на попередніх знаннях із фундаментальних дисциплін. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички вироблення основоположних орієнтирів у галузевій діяльності, на набуття вмінь аналізувати фахову інформацію та приймати економічно обґрунтовані рішення в умовах конкуренції та непередбачуваності очікуваних наслідків.
силабус
робоча програма

Маркетинг готельно-ресторанного господарства
Маркетинг готельного і ресторанного господарства – це система управління й організації діяльності по розробці, створенню, просуванню та продажу готельного продукту, орієнтована на задоволення потреб споживача, і на забезпечення досягнення поставлених цілей керівництва готелю. Основним завданням вивчення дисципліни є надання студентам знань з сутності й основних видів маркетингу, теоретичних аспектів управління маркетингом; засвоєння методичних засад проведення маркетингових досліджень, сегментації споживачів ринків готельного і ресторанного бізнесу, вибору цільових ринків та позиціонування товару (фірми) на ринку; засвоєння знань та набуття практичних навичок з формування ефективного комплексу маркетингу; засвоєння знань щодо розробки стратегії та планів маркетингу, контролю та організації маркетингової діяльності на підприємствах готельного і ресторанного господарства.
силабус
робоча програма

Менеджмент готельно-ресторанного господарства
Навчальна дисципліна «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» спрямована на формування фахових компетентностей щодо організації та управління підприємствами індустрії гостинності для прийняття управлінських рішень та підвищення ефективності їх діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань у здобувачів теоретичних основ та практичних навичок з організації та управління підприємствами індустрії гостинності для прийняття управлінських рішень та підвищення ефективності їх діяльності.
силабус

Правове регулювання діяльності (Правознавство, Підприємницьке право)
Навчальна дисципліна є складовою гуманітарної підготовки бакалаврів. Ця дисципліна передбачає вивчення найважливіших питань права. Основною метою викладання дисципліни є формування в майбутніх фахівців наукового розуміння побудови і функціонування системи основ правознавства, принципів методів та форм його розвитку та регулювання, набуття студентами практичних новичок щодо застосування понять, категорій правознавства. Вивчення курсу безпосередньо впливає на формування наукового світогляду і загальної культури, дає можливість студентам глибше усвідомити своє місце у навколишньому світі, виразніше відчути значення своєї майбутньої праці і можливі шляхи її вдосконалення.
силабус
робоча програма

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
Метою викладання навчальної дисципліни “Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства” є набуття студентами необхідних знань і навичок щодо вибору, розміщення устаткування для готелів, а також навичок, пов’язаних з вибором, експлуатацією, розміщенням механічного, теплового, холодильного і торговельного устаткування для закладів ресторанного господарства; підготовка спеціалістів, спроможних знати й вирішувати питання використання нових видів машин і апаратів.
силабус
робоча програма

Інформаційно-комунікаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі
Основним завданням вивчення дисциплін «Інформаційно-комунікаційні технології в готельно-ресторанному господарстві» є формування навичок збору і обробки інформації, знайомство з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та їх застосуванням у готельно-ресторанному бізнесі, надання студентам знань про проведення пошуку інформації, застосування сучасних методів розробки та експлуатації інформаційних систем в готельно-ресторанному бізнесі, використанні сучасних інтернет сервісів в роботі та інше.
силабус
робоча програма

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань та набуття компетенції щодо основ проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства у відповідності до їхньої соціальнокультурної, утилітарної та естетичної функції. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів вмінь та навичок щодо принципів проектування підприємств готельного та ресторанного типу, та основ формування внутрішнього простору підприємства готельно-ресторанного бізнесу
силабус
силабус до курсового проекту
методичні вказівки до виконання курсового проекту

Стратегія розвитку підприємств готельного та ресторанного господарства
Основним завданням вивчення дисципліни є аналіз особливостей визначення місії, цілей та завдань підприємства в межах стратегічного планування; вивчення особливостей і принципів розробки та застосування функціональних, продуктових та ресурсних стратегій в процесі управління стратегічними змінами в сучасних умовах господарювання; розгляд основних методів отримання та реалізації конкурентних переваг підприємств готельного та ресторанного господарства; виявлення найбільш ефективних способів впровадження стратегічних змін на підприємстві.
силабус
робоча програма

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
Метою дисципліни є формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в інкубаційних, акселераційних і грантових програмах підтримки стартапів.
– силабус
робоча програма

Ефективні комунікації у сфері гостинності
Метою дисципліни є набуття компетентностей з продуктивного спілкування, а також опанування здобувачами знань щодо різних форм бізнес-комунікацій, необхідних для професійної діяльності у сфері підприємництва, задля досягнення конструктивного результату при діловій взаємодії та ефективної кадрової політики, забезпечення розвитку комунікативної компетентності фахівця.
силабус

Ознайомча практика
Ознайомча практика є першим етапом організації практичної підготовки студентів. Під час її проходження студенти знайомляться з особливостями роботи на підприємствах готельного та ресторанного господарства різних форм власності.
робоча програма
методичні вказівки

Технологічна практика
Метою технологічної практики є вивчення технологічних процесів у закладах готельного і ресторанного господарства. Закріплення та поглиблення теоретичних знань з організації роботи підприємств готельного і ресторанного господарства; особливості технології обслуговування клієнтів; технологія надання основних і додаткових послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Вивчення технології використання сучасного обладнання, оволодіння технологічними професійними вміннями і навичками, а також готовності до самостійної професійної діяльності в умовах конкурентного ринкового середовища.
робоча програма
методичні вказівки

Організаційна практика
Завданням організаційної практики є закріплення теоретичних і практичних знань з організації процесів обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг, формування у здобувачів професійних вмінь і навичок з організації технологічних проце-сів на конкретних посадах в закладах готельно-ресторанного господарства.
силабус
робоча програма
методичні вказівки

Переддипломна практика
Метою переддипломної практики є узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та перевірка готовності студентів до практичної діяльності, а також аналіз матеріалів для дипломної роботи в реальних виробничих умовах підприємства.
силабус
методичні вказівки

Атестаційний екзамен
Атестаційний екзамен для здобувачів рівня вищої освіти – бакалавр включає перевірку знань, що формують компетентності, зазначені у Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». На атестаційний екзамен виносяться освітні компоненти циклу професійної підготовки бакалавра спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»: Організація готельного господарства; Організація ресторанного господарства; Технологія продукції ресторанного господарства; Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства; Менеджмент готельно-ресторанного господарства.
програма

Кваліфікаційна робота бакалавра
Метою виконання кваліфікаційної роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також виявлення рівня професійно-психологічної готовності молодого спеціаліста щодо практичної діяльності при постановці та вирішенні конкретних задач на основі самостійного прийняття рішень, використання нормативних документів, матеріалів і методів досліджень, експериментування і практичного втілення наукових принципів при вирішені проблем і питань, що розглядаються у роботі.
– методичні вказівки: готелі, ресторани, економічна частина