Обов’язкові дисципліни “Магістр”

Освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа” (СВО “Магістр”)

Вибіркові компоненти

Обов’язкові компоненти

Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Основні завдання вивчення дисципліни зводяться до вивчення: методології і організації наукових досліджень; видів та етапів наукових досліджень; планування наукового дослідження; методів наукових досліджень у готельно-ресторанному господарстві (маркетингові дослідження послуг (продукції) та дослідження якісних характеристик продукції підприємств сфери гостинності); інформаційного забезпечення наукових досліджень; систематизації та аналізу отриманих даних проведених наукових досліджень на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу з метою створення нових технологій та видів послуг (продукції) у сфері гостинності; поняття, системи та джерел права інтелектуальної власності та особливостей захисту цього права в Україні; набуття вмінь щодо проведення наукових досліджень, аналізу та систематизації отриманих даних та оформлення результатів дослідження у формі тез доповідей, наукових статей, кваліфікаційної магістерської роботи.
силабус
робоча програма

Інновації в індустрії гостинності
При вивченні дисципліни розглядаються основи інноваційної діяльності на підприємствах сфери гостинності. Класифікація інновацій. Застосовування наукового, аналітичного, методичного інструментарію, використання міждисциплінарного дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу.
силабус
робоча програма
– курсовий проект (силабус, методичні вказівки)

Сервіс у ресторанному та готельному господарстві
Навчальна дисципліна спрямована на формування фахових компетентностей щодо організації та управління сервісними технологіями та процесами в готельно-ресторанному господарстві; надання основних та додаткових послуг, визначення цілей і завдань сервісної діяльності закладів готельно-ресторанного господарства.
силабус

Креативний менеджмент
В процесі вивчення дисципліни формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів застосування підходів креативного менеджменту на підприємстві, сприятиме отриманню знання щодо категорій креативного менеджменту та сучасних тенденцій у цій галузі знань; формуванню інноваційного мислення персоналу, розвитку творчого підходу до вирішення інноваційних задач і створення креативного середовища в організації.
силабус
робоча програма

Інновації в ресторанному бізнесі та інноваційний інжиніринг
При вивченні дисципліни розглядається стан, проблеми та перспективи розвитку ресторанного бізнесу в регіональному, державному та світовому аспектах. Для сталого розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності заклади ресторанного бізнесу повинні впроваджувати інновації в діяльність. Дисципліна вивчає можливі види інновацій та процес їх впровадження. Окрема увага надається поняттю інноваційного інжинірингу, розуміння якого є основою для подальшого курсового та дипломного проектування.
силабус

Психологія управління та професійні комунікації
Дисципліна сприятиме формуванню в майбутніх спеціалістів психологічних компетентностей управлінської діяльності в різних сферах організаційного середовища та організації загалом, уміння застосовувати принципи сучасного управлінського мислення до аналізу конкретних ситуацій в управлінні, зможе вивести якість підготовки менеджерських кадрів на рівень сучасних вимог.
силабус

Іноземна мова професійних комунікацій
Завданням навчальної дисципліни є формування у здобувачів загальних і професійно орієнтованих інтегрованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхньої міжмовної і міжкультурної комунікації. Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти професійні іншомовні компетенції, усвідомлення практичних навичок у сфері комунікативних процесів, розвиток здібностей, що сприятимуть їхньому ефективному діловому спілкуванню в полікультурному навчальному і професійному середовищі та стануть запорукою конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.
силабус

Організація ефективної діяльності суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу
Метою дисципліни є формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань і навичок в області стратегічного планування та мотивації персоналу. Основним завданням є набуття комплексних знань щодо понятійно-категорійного апарату, сутності, складових та механізмів ефективної організації діяльності у міжкультурному середовищі.
силабус

Виробнича практика
Завданням практики є практичне закріплення знань за курсами досліджуваних дисциплін; придбання практичних знань і навичок за фахом на конкретних посадах на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу; сприяти підвищенню якості організації і проведення практик і на цій основі – освітнього процесу в ОНТУ, забезпеченню його практичного спрямування.
силабус
методичні вказівки

Дослідницька практика
Завданням практики є дослідити основні, допоміжні та обслуговуючі технологічні процеси, цикли та операції, що лежать в основі готельної діяльності; сформувати знання і уміння з аналізу та реалізації технологічних процесів для забезпечення ефективного виробництва і споживання готельних та ресторанних послуг відповідно до міжнародних стандартів якості та гостинності; ознайомитись з нормативними документами та технологічними стандартами послуг проживання та харчування на даному підприємстві, а також системою контролю за дотриманням якості послуг.
силабус
методичні вказівки

Кваліфікаційна робота магістра
Кваліфікаційна робота магістра є завершальним етапом виконання студентом навчального плану підготовки магістра і є самостійно виконаним проектом (або реконструкцією) закладу готельно-ресторанного господарства, що базується на результатах наукових досліджень, проведених студентом особисто на підставі вивчення фундаментальних, гуманітарних, професійно-спрямованих дисциплін та виконання переддипломної програми практики в закладах готельно-ресторанного господарства. Кваліфікаційна робота магістра розробляється на матеріалах аналізу діяльності закладів готельно-ресторанного господарства, що функціонують у сучасних економічних умовах і займаються наданням основних послуг проживання та харчування з використанням прогресивних інноваційних технологій.

Методичні вказівки: