Вибіркові дисципліни “Магістр”

Для здійснення вибору вибіркових дисциплін студенту необхідно скористатися каталогом вибіркових дисциплін. Для цього у першому семестрі необхідно обрати певну кількість дисциплін, загальна сума кредитів яких становить 14 кредитів, а у другому семестрі 10 кредитів.

Після здійснення вибору необхідно заповнити відповідну форму у деканаті на протязі перших 2 тижнів навчання.

Каталог вибіркових дисциплін


Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми “Готельно-ресторанна справа” (СВО “Магістр”)

Реінжиніринг бізнес-процесів
Навчальна дисципліна спрямована на опанування студентами теоретичних та практичних навичок діяльності в умовах ринкової економіки і успішної реалізації отриманих знань в професійній діяльності в індустрії гостинності.
силабус
робоча програма

Ділові та дипломатично-протокольні заходи в сфері гостинності
Метою викладання навчальної дисципліни є формування в майбутніх фахівців компетентності щодо норм і правил ділового та дипломатичного протоколу як основи успішного проведення ділових зустрічей, прийомів, переговорів. Основними завданнями дисципліни є набуття професійних навичок у вмінні користуватись знаннями основ ділового та дипломатичного протоколу, застосовувати їх на практиці.
силабус
робоча програма

Охорона праці та цивільний захист в галузі
«Охорона праці та цивільний захист в галузі» – це інтегрована навчальна дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка об’єднує в собі вивчення питань особистої та колективної безпеки як в умовах повсякденної трудової діяльності, так й під час надзвичайних ситуацій.
силабус
робоча програма

Енергозберігаючі технології для готельно-ресторанних підприємств та екологічний менеджмент
Метою дисципліни є засвоєння майбутніми фахівцями ресторанно-готельного бізнесу необхідного мінімуму знань з теоретичних і методологічних основ енергозбереження, екологічного менеджменту підприємства, формування у студентів сталої системи поглядів і знань з мінімізації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, навичок застосування системного підходу до забезпечення високого рівня енергетичної, екологічної безпеки підприємства, підвищення рівня свідомості та екологічної культури.
силабус
робоча програма

Бізнес планування в сфері гостинності
Навчальна дисципліна спрямованана формування у студентів загальних і фахових компетентностей для успішного складання бізнес-планів та процесу ведення бізнесу у готельно-ресторанному господарстві; питань сутності бізнес-планування, викладення методологічних і організаційних основ планування; визначення методичних принципів функціонального планування – планування виробництва, асортименту, збуту, маркетингової діяльності, кінцевих результатів виробничо-господарчої діяльності підприємства сфери гостинності, ресурсного забезпечення, обґрунтування необхідності оновлення продукції, організаційно-технічного розвитку підприємства та визначення відповідних методів.
силабус
робоча програма

Кадровий менеджмент та корпоративне управління в закладах гостинності
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблена підготовка студентів до ефективного управління персоналом, тобто формування комплексу теоретичних та практичних навичок щодо розробки кадрової політики в закладах гостинності. Добору та розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, забезпечення ефективного використання персоналу в закладах гостинності.
силабус
робоча програма

Технології здорового харчування з основами комбінаторики
Основні завдання вивчення дисципліни полягають в отриманні студентами знань з основ виробництва оздоровчих харчових продуктів, вивченні студентами загальних питань та теоретичних основ з розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій виробництва оздоровчих харчових продуктів, вивчення дії окремих компонентів таких продуктів на організм людини, оволодіння методами контролю якості та безпеки сировини і продуктів виготовлених на її основі, в надання студентам уміння використати набуті знання для розроблення нових продуктів оздоровчого призначення.
силабус

Технології високої кухні та архітектура страв
Основні завдання вивчення дисципліни зводяться до вивчення: основних понять, характеристики і трендів високої кухні; інформації про легендарних шефів і відомих кулінарних шкіл світу; особливостей роботи з фуд-фотографами і фуд-стилістами; архітектури страв; основних принципів та правил дизайну і презентації страв; технологій молекулярної кухні і сучасних технологій обробки продуктів; особливостей підготовки та правил участі у кулінарних конкурсах.
силабус
робоча програма

Сучасні ресторанні тренди та технології продукції ресторанного господарства
Основними завданнями дисципліни є поглиблення спеціалізованих концептуальних знань щодо сучасних трендів у ресторанному бізнесі, тенденціях у харчуванні, альтернативних видів сировини, новацій у наданні ресторанних послуг, нових технологій продукції ресторанного господарства, формування загальних і спеціальних (фахових) компетентностей для успішного здійснення сервісно-виробничої, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської діяльності у сфері ресторанного бізнесу, що передбачає здійснення дослідницько-інноваційної діяльності.
силабус
робоча програма

Рекреаційний бізнес відпочинку та оздоровлення
Дисципліна розглядає сучасний стан та тенденції розвитку рекреаційного бізнесу відпочинку та оздоровлення. Вивчаються умови функціонування сфери гостинності оздоровчого напряму у конкурентних умовах ринку, технології створення санаторно-курортного продукту для споживачів послуг та отримання прибутку. Розглядаються особливості діяльності курортно-рекреаційних об’єктів, їх оснащення та інфраструктура. Особлива увага надається інноваціям у сфері рекреаційного бізнесу.
силабус

Сучасні системи управління та експертизи якості продукції і послуг в готельно-ресторанному господарстві
Основні завдання вивчення дисципліни зводяться до вивчення: еволюції розвитку систем управління і експертизи якості послуг в Україні і світі; систем управління якістю і проведення експертизи продукції та послуг; науково-теоретичної та методичної бази оцінювання якості продукції і послуг; вимог нормативної документації до складових діяльності готельного і ресторанного господарства в системі управління якістю і проведення експертизи; методів та способів вимірювання і оцінювання якості продукції ресторанного господарства та послуг в готельних комплексах.
силабус
робоча програма

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
Метою дисципліни є формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в інкубаційних, акселераційних і грантових програмах підтримки стартапів.
силабус
робоча програма

Концептуальне та логічне проектування готелів і закладів ресторанного бізнесу
Вивчення дисципліни сприяє формуванню у магістрів вмінь та навичок щодо принципів концептуального проектування підприємств готельного та ресторанного бізнесу, та основ логічного моделювання внутрішнього простору підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Це забезпечує можливість підготовки фахівця, який володітиме знаннями, пов’язаними з вирішенням проектних питань у галузі сфери обслуговування.
силабус
робоча програма

Комплексна міжнародна практика
Метою комплексної практики є формування у студента професійних вмінь, навичок прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних, виробничих умовах шляхом виконання обов’язків, властивих їх майбутньої професійної та організаційно-управлінської діяльності. Поставлені цілі реалізують шляхом самостійного вивчення виробництва і виконання кожним студентом, в умовах підприємства, передбачених програмою окремих виробничих й організаційно-управлінських завдань.
робоча програма
методичні вказівки