Освітні програми “Бакалавр”

В ОНТУ реалізуються освітньо-професійні й освітньо-наукові програми відповідно до стандартів вищої освіти. Освітня програма спеціальності визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня та кваліфікації.

Рівень вищої освіти – перший (бакалавр)
ОПП “Готельно-ресторанна справа” (2023)
ОПП “Готельно-ресторанна справа” (2021)

Рецензії на ОПП:

Рецензії-відгуки, отримані при обговоренні проекту ОПП:

Стандарт вищої освіти 241 “Готельно-ресторанна справа” (2020/2021)

Навчальний план денної форми навчання 2021 р.
Навчальний план заочної форми навчання 2021 р.

Освітньо-професійна програма 2020 р.
ОПП “Готельно-ресторанна справа” (2020)

Рецензії на ОПП 2020:

Якість освітньої програми та організації освітнього процесу
Процедури розроблення, оновлення, удосконалення й затвердження освітніх програм в ОНТУ регулюються Положенням про організацію освітнього процесу та Положеннями про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. За якість освітньої програми несе відповідальність її гарант. При розробці освітньої програми враховуються рекомендації навчально-педагогічного персоналу, стейкхолдерів і випускників, здобувачів вищої освіти і представників студентського самоврядування.

Анкетування зацікавлених сторін:
– Аналіз освітніх програм (для здобувачів освіти, для роботодавців, для випускників)
Правила проведення контрольних заходів, об’єктивність та неупередженість екзаменаторів, конфлікт інтересів
Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності

Результати опитування зацікавлених сторін:
– Аналіз освітніх програм (для здобувачів освіти, для роботодавців, для випускників)
Правила проведення контрольних заходів, об’єктивність та неупередженість екзаменаторів, конфлікт інтересів
Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності


Проект ОПП “Готельно-ресторанна справа” 2024

Проект ОПП “Готельно-ресторанна справа” 2023

Проект ОПП “Готельно-ресторанна справа” 2022

Шановні стейкхолдери! Будь ласка, всі побажання та рекомендації надсилайте за адресою RGSiT_ONAHT@i.ua